Actieplan JOGG 2019-2020: #Gezond076 door de Raad vastgesteld

Afgelopen maart is door de raad het Actieplan JOGG 2019-2020 #Gezond076 vastgesteld. Bekijk hier het actieplan.

De afgelopen jaren is met de JOGG-aanpak ingezet op een gezondere omgeving. Ook de regionale samenwerking is verder vormgegeven.

De komende twee jaar willen we de positieve ontwikkelingen doorzetten en dat doen we aan de hand van vijf actielijnen. Deze zijn enerzijds gebaseerd op ontwikkelingen uit de stad (we werken vraaggericht en spelen in op de energie die er is) en anderzijds op onderzoeksgegevens en zaken waar wij extra aandacht aan willen geven in het belang van de lokale gezondheidsaanpak.

actieplan jogg breda
op weg naar rookvrije generatie

Actielijn 1: De betrokkenheid van (nieuwe) supporters in de stad vergroten.

We versterken de komende jaren de publiek-private samenwerking. We sluiten hierbij aan op landelijke trends die ingangen bieden, bijvoorbeeld het Nationaal Preventieakkoord en andere platformen, zoals NL2025, Health Community Breda, het Ondernemersteam van gemeente Breda, Betrokken Ondernemers Breda en JOGG landelijk.

 

Actielijn 2: Het creëren van een leefomgeving die jongeren uitnodigt tot bewegen

De huidige beweegprogramma’s en activiteiten zetten we onverkort door. Dit geldt ook voor de vergroening van schoolpleinen. We gaan bij (nieuwe) openbare ruimte in de komende jaren extra aandacht besteden aan hoe de inrichting daarvan op een natuurlijke manier aanzet en stimuleert tot bewegen (waaronder fietsen, wandelen, spelen en sporten). Hiermee sluiten we aan bij de vorming van de Omgevingswet en Omgevingsplannen, waarin gezondheid binnen de openbare ruimte een expliciete plek krijgt.

actieplan jogg breda
op weg naar rookvrije generatie

Actielijn 3: Een rookvrije omgeving voor jongeren promoten samen met andere partijen in de stad, als onderdeel van een gezonde leefomgeving

In de komende jaren willen we het ontmoedigingsbeleid verder voortzetten. Dit doen we door in gesprek te blijven met initiatiefnemers die zich melden via onze kanalen en hen te verbinden, samen met de GGD West-Brabant, aan lopende initiatieven.

Actielijn 4: Aanpakken van overgewicht in een vroeg stadium met andere professionals.

Binnen onze JOGG-aanpak hebben we relaties met zorgprofessionals, zoals kinderartsen, huisartsen en coördinatoren van zorggroepen. Zij geven het signaal af dat zij het belangrijk vinden om zich in te zetten voor preventie. Met onder meer het Amphia Ziekenhuis en “Verbonden in Zorg” willen we de samenwerking intensiveren op het gebied van preventie.

“Verbonden In Zorg” wordt gevormd door 20 organisaties van huisartsen, ziekenhuizen, laboratoria, patiënten, verzekeraars, gemeenten, apothekers, GGZ, GGD en VVT-organisaties.

actieplan jogg breda
actieplan jogg breda

Actielijn 5: Water drinken, gezonde voeding en bewegen stimuleren met extra aandacht waar het nodig is

De Gezonde School, het kantineaanbod in scholen en sportclubs, water drinken en bewegen blijven we stimuleren. We willen dat dit aantal toeneemt de komende periode. Hierbij hebben we extra aandacht voor wijken waar meer overgewicht voorkomt. We sluiten aan bij de vraag en initiatieven uit de stad.

Het uitgangspunt hierbij is steeds dat de interventie/activiteit ook aansprekend is voor mensen die laagopgeleid/laaggeletterd zijn. Verder willen we dat er op evenementen waar jongeren komen, meer aandacht is voor gezond eten en drinken.

Deel dit bericht: